Host Dad Meaning In Tamil?

Host Dad Meaning In Tamil?


Question: Host Dad Meaning In Tamil?

தமிழில் புரவலன் தந்தை என்று பொருள்படும் Host Dad என்பது ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொற்றொடர். உங்கள் உறவினரின் இடத்திற்கு நீங்கள் சென்றால், குடும்பத்தில் உள்ள தந்தையை ஹோஸ்ட் அப்பா என்று அழைக்கலாம். அதேபோல, திருமணத்தில் பெண்ணின் தந்தையிடம் பேசுவது Host Dad எனப்படும்.

Belajarian Belajarian is a Indonesian study hub. Here we help students for solve homework.

0 Komentar

Post a Comment

let's start discussion

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Latest Post